<aside> <img src="/icons/emoji-grinning-smiling-eyes_green.svg" alt="/icons/emoji-grinning-smiling-eyes_green.svg" width="40px" /> Chào anh chị và các bạn, Mình là Cường. Mình tạo ra Gen5 để chia sẻ và giúp mọi người sống hạnh phúc trong thế giới số

</aside>


<aside> <img src="/icons/briefcase_green.svg" alt="/icons/briefcase_green.svg" width="40px" /> Các dự án cùng Gen5

Phổ Cập Ai - ChatGPT

AmyATM - Sắp ra mắt

</aside>

<aside> <img src="/icons/telephone_green.svg" alt="/icons/telephone_green.svg" width="40px" /> Youtube: https://www.youtube.com/@gen5io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@gen5io

Facebook: https://www.facebook.com/gen5io/

Email: truong@cuong.tv

Website: cuong.tv

</aside>