Meng na

奇想驿 give me ✋🏻 主持人@Mengna Z

产品沉思录的田螺姑娘,默默耕耘中

【Give me ✋🏻 001】少楠:前方的道路并不拥挤,因为坚持的人并不多

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/84c47f51-8d91-4b32-9d02-3b006b99629e/1741622990461_.pic_hd.jpg