https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/2646a2d3-f29e-4d39-a306-76b344b960d3/kp2021-05-29_13.22.42_-q1024.jpg

Medienwissenschaftler (und Tontechniker)


» Profilseite an der Uni Tübingen


Was mich interessiert:

Aktuelle Seminare zu:


Akademischer CV

Betreute Praxisprojekte


Impressum & Datenschutzerklärung

PGP-Fingerprint: BC2B E386 E558 F4B9 44A9 3E74 C6A5 00E7 0DBA E386