{Tên Project}

Lần cập nhật cuối: {thêm ngày}

Câu chuyện 🎥

Đây là nơi bạn mô tả vấn đề đang muốn giải quyết, tại sao cần giải quyết, ai là người dùng, và giải pháp này giúp gì được cho họ.

Sử dụng mô hình Jobs to be Done (JTBD) để đảm bảo là bạn không chỉ nghĩ về việc sản phẩm này khiến người dùng cảm thấy dễ dàng hơn thế nào khi đối diện với vấn đề, mà còn nghĩ về mục tiêu sâu thẳm của họ khi dùng sản phẩm là gì.

Thông tin và Bối cảnh Khách hàng 🇻🇳

Đây là nơi bạn mở rộng câu chuyện ở phần trước bằng cách thảo luận tại sao vấn đề này liên quan đến sản phẩm của bạn. Thảo luận về bất cứ điều gì bạn nghĩ ra được và thị trường mà bạn nhắm đến.

Đảm bảo có trích dẫn lời của khách hàng, hình ảnh, và trải nghiệm thưc tế ở hiện tại, tại sao nó khó khăn và cần được cải thiện. Những điều này sẽ giúp người đọc hình dung được ngữ cảnh câu chuyện bạn đang kể.

Mục tiêu 🏆

Hiểu được tác động mà sản phẩm/tính năng này mang lại. Tạo ra mục tiêu dựa trên những con số chắc chắn sẽ giúp bạn biết thế nào thì được xem là thành công.

Với chúng tôi và những team riêng lẻ, chúng tôi xác định mục tiêu cụ thể cho sản phẩm và các kể quả then chốt liên quan để đảm bảo chúng tôi không lạc ra khỏi OKRs của công ty và của sản phẩm.

Rủi ro & Hạn chế ‼️

Viết ra thêm bất ký hạn chế nào mà bạn có thể gặp. Bạn có phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý hay thông số kỹ thuật gì không? Có rủi ro nào có thể xác định trước không?

Có thể bạn chưa biết hết những điều này ở thời điểm bạn viết Product Brief, nhưng đây là tài liệu sống, nên hãy luôn cập nhật phần này sau khi nhóm kỹ sư và thiết kế phản hồi.

Timebox ⌛️

Đây là nơi bạn ước chừng deadline để giải quyết vấn đề. Deadline là một chức năng lành mạnh để thúc đẩy việc ra quyết định và hy sinh một số nguồn lực, trong khi các hạn chế thúc đẩy sự sáng tạo và ưu tiên.

Phần này cũng có thể thay đổi sau khi bạn thảo luận với team lớn hơn. Hãy luôn cập nhật khi bạn nhận được feedback.

Ý tưởng và Tham chiếu 💡

Đây là nơi bạn ghi lại mọi thứ và dẫn đến các thông tin liên quan mà bạn có.

Retrospective 🔎

https://embed.notionlytics.com/wt/ZXlKd1lXZGxTV1FpT2lJMFpUSTVNelUzTkRCaU5ESTBaR0ZoT1Rsak5qSmxNV1k0TXpaaVl6QXdNeUlzSW5kdmNtdHpjR0ZqWlZSeVlXTnJaWEpKWkNJNklrbzFWVTVxVEhkbFpuUkZjR0V5U2pkUU1tUjJJbjA9