<aside> <img src="https://img.icons8.com/ios/250/000000/info.png" alt="https://img.icons8.com/ios/250/000000/info.png" width="40px" /> 스마트 온습도계는?

디스플레이가 있는 온습도계로 현재의 온도/습도를 바로 확인하고 관리하실 수 있습니다. 건전지를 사용하여 원하는 곳에 설치해보세요! 🙂 온습도계를 연결하기 위해서는 센서허브가 필수로 연결되어있어야 합니다! 센서허브의 제품의 기본정보기능을 확인해 보세요🙂

</aside>


기본정보

≫ 제품의 기본 스펙 확인하기

전체적인 제품의 모습🙂

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/85f7b77d-5386-44f6-96cd-0452e1a5fae6/_1.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/6c60b5db-fc99-4e2d-837d-605813eb0047/_3.png


≫ 제품 외관의 각 부분을 알려드려요.

제품의 각 부분🙂

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f0eb7e00-7b84-4e38-9eee-463eec811581/_5.png


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/d4e6481e-0619-4aae-b97d-6f745defd241/_6.png


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/8e103a93-e002-48fe-8e39-45c92f3418e4/_9.png


◽기능 설명

≫ 온도 습도 변화를 확인해보세요.