Preferencja podatkowa IP BOX weszła do polskiego systemu podatkowego 01 stycznia 2019 roku. Do masowej świadomości trafiła jednak pół roku później, tj. w czerwcu, kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze interpretacje indywidualne pozwalające na korzystanie z niej przez indywidualnych programistów. To już dwa lata! Albo tylko dwa.

IP BOX to wciąż młoda ulga i praktyka jej stosowania jest daleka od ugruntowanej. Tym niemniej, chciałbym podsumować kilka głównych zdarzeń, jakie utrwaliły się przez ten czas i które w mojej ocenie będą miały duże znaczenie dla jej stosowania.

<aside> ⚠️ UWAGA! Przedstawione tutaj informacje to moje osobiste opinie i poglądy dotyczące obowiązującego stanu prawnego. Wiążące rozstrzygnięcia organów władzy sądowniczej podlegają ich niezawisłej ocenie. Indywidualna ocena stanu faktycznego może różnić się, w zależności od okoliczności sprawy, od moich twierdzeń tutaj przedstawionych.

</aside>

Nabycie pierwotne autorskich praw majątkowych

IP BOX jest ulgą która znajduje zastosowanie do dochodów z autorskich praw majątkowych (m. in.) programów komputerowych. Jedną z takich form jest sprzedaż IP (niezależnie, lub w ramach ceny usługi). W obrocie prawnym znajduje się wiele klauzul wg. których ta sprzedaż następuje. Klauzule różnią się od siebie między innymi momentem, w którym następuje przejście IP na klienta. W praktyce nie miało to do tej pory większego znaczenia.

Aż do 10 września 2020 roku. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie III SA/Wa 2785/19 pracownik nie może skorzystać z ulgi podatkowej dotyczącej przychodów osiągniętych z korzystania z praw autorskich lub rozporządzania nimi, jeżeli zbył je z chwilą wytworzenia. Taka sytuacja powoduje tzw. nabycie pierwotne po stronie klienta. W takim wypadku twórca już z chwilą wytworzenia przenosi autorskie prawa na rzecz klienta i co za tym idzie nigdy nie jest właścicielem IP. Jeżeli nie jest nigdy właścicielem IP, to znaczy że nie może go sprzedać. Jeżeli nie może go sprzedać to znaczy że nie możę osiągnąć dochodu z tej sprzedaży. Jeżeli nie osiągnął dochodu ze sprzedaży IP, to nie może skorzystać z ulgi przeznaczonej dla takiego rodzaju dochodów.

Jeżeli przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w sposób pierwotny, to nie ma możliwości skorzystania z IP BOX dla takich dochodów.

Jak wyglądają zapisy umowne powodujące pierwotne przejście IP na klienta?

W przypadku Utworów nie będących programami komputerowymi, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, Konsultant przenosi na Spółkę, z chwilą ustalenia, autorskie prawa majątkowe do tego utworu, powstałego w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności obejmujących

I w kontraktach anglojęzycznych:

For greater certainty, the Contractor hereby assigns to the Company any and all rights that the Contractor may have or may obtain in or to the Intellectual Property. The Contractor shall keep full and accurate records accessible at all times to the Company relating to all Intellectual Property and shall promptly disclose and deliver to the Company all Intellectual Property.

Takie zapisy powodują, że twórca nie jest nigdy właścicielem IP i nie może go sprzedać. Tym samym wyklucza to możliwość korzystania z IP BOX.

Jeżeli w waszej umowie pojawia się tego rodzaju zapis, to zalecanym jest jego przenegocjowanie i zmiana aneksem w taki sposób, aby nabycie następowało w sposób następczy. Najprostszą modyfikacją jest określenie momentu przejścia na późniejszy niż chwila wytworzenia. W kontraktach anglojęzycznych jest to zamiana słowa assign na trasfer.

Przykłady:

W przypadku Utworów nie będących programami komputerowymi, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, Konsultant przenosi na Spółkę, z chwilą wydania utworu, autorskie prawa majątkowe do tego utworu, powstałego w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności obejmujących

i

For greater certainty, the Contractor hereby transfers, upon making them available to the Company, any and all rights that the Contractor may have or may obtain in or to the Intellectual Property. The Contractor shall keep full and accurate records accessible at all times to the Company relating to all Intellectual Property and shall promptly disclose and deliver to the Company all Intellectual Property.

Uwaga!

Kilka zastrzeżeń: