ეს არის ორგანიზაციის მართვა და მენეჯმენტი ისე, რომ კომპანია გამოირჩეოდეს ხარისხის ყველა იმ პარამეტრში, რომელიც მნიშვნელოვანია მომხმარებლისთვის. TQM - განისაზღვრება, როგორც ბიზნეს ფილოსოფია, რომელიც კონცენტრირდება 7 ძირითადი პრინციპის გარშემო:

  1. მომხმარებელზე ფოკუსირება (Customer focus)
  2. ლიდერების ჩართულობა (Leadership involvement)
  3. უწყვეტი, მუდმივი გაუმჯობესება/განვითარება (Continuous improvement)
  4. თანამშრომლებზე დელეგირება (Employee empowerment)
  5. ხარისხის უზრუნველყოფა (Quality assurance)
  6. მიმწოდებლებთან პარტნიორობა (Supplier partnerships)
  7. ხარისხის სტრატეგიული დაგეგმარება (Strategic quality plan)