<aside> <img src="/icons/reorder_lightgray.svg" alt="/icons/reorder_lightgray.svg" width="40px" /> 导航栏 | 首页 - 返回

</aside>

<aside> <img src="/icons/reorder_lightgray.svg" alt="/icons/reorder_lightgray.svg" width="40px" /> 语言:中文

</aside>

<aside> 💡 内容公会介绍

内容公会作为 PermaDAO 的内容生产及流转地,承担社区内容创造、内容展示及工作量结算等相关职能,发展目标为成就 Arweave 生态的内容媒体集散窗口。

目前公会面向所有人开放,日常治理由内容公会投票委员会集体治理,欢迎各位内容创作者加入公会参与贡献💗具体加入方式请进入下方工作区内查看👇

</aside>

<aside> ➡️ 提案策划

</aside>

<aside> ➡️ 投稿

</aside>

<aside> ➡️ 翻译

</aside>

<aside> ➡️ 财务公示

</aside>

<aside> ➡️ 内容公会激励

</aside>

<aside> ➡️ ‣ (管理员)

</aside>

<aside> ➡️

翻译公会激励

投稿公会激励

</aside>

内容展示