Để có thể đăng tải và quản lý các dự án của bạn trên 4SV, bạn cần phải kích hoạt Trang tổ chức, vui lòng thực hiện các hướng dẫn sau:

https://youtu.be/7FT71KtXNdE

Lưu ý:

 1. Tại màn hình homepage đã đăng nhập, bạn chọn Đăng dự án

  https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/716f1ac2-8201-4dbe-a4fe-9aeaf34089f6/image-20220303-081617.png

 2. Bạn nhập thông tin tạo Trang tổ chức cá nhân

  Untitled

 3. Tải ảnh đại diện, ảnh bìa: Nhấn tải lên và chọn ảnh hoặc kéo thả ảnh vào khung hình

  https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/176142aa-5d40-4e8b-abd3-d80fe40f0fc1/image-20220414-102923.png

 4. Bạn nhấn Tạo ngay để hoàn thành

  https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/7f14c36c-348c-4e09-a529-d24aa1851382/image-20220414-103156.png

Sau khi tạo trang tổ chức thành công, bạn có thể thực hiện các thao tác trên trang tổ chức:

Hướng dẫn Chủ dự án tạo và đăng 1 dự án mới

Sau khi dự án được 4SV duyệt, bạn có thể:

Hướng dẫn Chủ dự án tạo chiến dịch tuyển thành viên-Sửa video

Hướng dẫn Chủ dự án tạo vị trí tuyển thành viên-Sửa video