მომსახურების ხარისხის მახასიათებლები შეიძლება იყოს შემდეგი: