ფინანსური ინსტრუმენტი, რომლის მიხედვითაც საკრედიტო დაწესებულება ვალდებულია თავისი კლიენტის თხოვნითა და განკარგულებით კონკრეტული დოკუმენტის წარდგენის სანაცვლოდ გადაუხადოს მესამე პირს ფულადი თანხა.