წერილობითი ან სატელეფონო საბანკო შეტყობინება მომხმარებლისთვის / ბანკისთვის (მიმღებისთვის) ურთიერთ ანგარიშსწორებაში მომხდარი ცვლილებების, ფულის, საქონლის ან თამასუქის გაგზავნის, ასევე ბანკის მიერ ერთი ანგარიშიდან მეორე ანგარიშზე თანხის გადატანის შესახებ და ა. შ.