<aside> <img src="https://img.icons8.com/ios/250/000000/info.png" alt="https://img.icons8.com/ios/250/000000/info.png" width="40px" /> 모션 센서는?

모션 센서로 실내 공간의 움직임을 체크하실 수 있습니다. 모션 센서는 센서허브에 연동하여 사용하는 제품으로, 센서 허브가 필수로 연결되어있어야 합니다! 모션 센서의 제품의 기본정보기능을 확인해 보세요.

</aside>


◽기본정보

≫ 제품의 기본 스펙 확인하기

전체적인 제품의 모습🙂

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/4734f46b-fe80-45ec-88bd-4e585f913f5b/__1_(1).png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/59c3e94b-740c-4173-b229-91798340bbf4/-02_(1).png


≫ 제품 외관의 각 부분을 알려드려요.

제품의 각 부분🙂

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/38e83c88-e97f-4402-9443-690e0519959e/-04_(1).png


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/250bcb4b-6042-45b7-918c-ac5121539877/-05_(1).png


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/8a38e98c-d13a-472d-a789-eed6439f26c8/-06.png


◽기능 설명