ეს არის სიმბოლო ან სიმბოლოთა ერთობლიობა, რომელიც გამოისახება გრაფიკულად და განასხვავებს ერთი საწარმოს საქონელს/მომსახურებას მეორე საწარმოს საქონლისგან/მომსახურებისგან.

სასაქონლო ნიშანი შეიძლება იყოს:

სიტყვა ან სიტყვები, ადამიანის სახელი, ასოები (BMW), ციფრები (212), ბგერები (Nokia მელოდია) გამოსახულება, კომბინირებული სიმბოლოები, სამგაზნზომილებიანი ფიგურა.