Generella principer och krav

En princip som tillämpas är utbytesprincipen, exempelvis att sämre teknik kontinuerligt byts ut mot bättre, mer miljöanpassad. Försiktighetsprincipen ska styra val av verksamheter som innebär stora risker och kretsloppsprincipen ska följas. Här ligger principen om avfallshierarkin till grund, vilken i sin tur grundar sig på EU:s ramdirektiv för avfall.

Lagar, föreskrifter och andra krav som är tillämpliga för verksamheten ska följas.

De föroreningar som verksamheten förorsakar, skall ständigt reduceras och nya föroreningar skall förebyggas. Samtliga koldioxidutsläpp orsakade av de transporter som utförs samt av övriga delar av verksamheten kompenseras så att Airmee’s klimatavtryck på årlig basis uppgår till plus minus noll.

Intern och extern kommunikation av policy

Samtliga riktlinjer och rutiner ska kommuniceras på ett sådant sätt att medarbetare, leverantörer och kunder kan fatta så miljövänliga beslut som möjligt.

Miljöarbetet ingår i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut så att man verkar för en hållbar utveckling i samhället.

Airmee ska verka för att sprida sitt miljötänkande och föregå med gott exempel mot kunder och leverantörer där målet är att så många som möjligt av företags intressenter ska ha ett aktivt miljöarbete.

I all extern kommunikation gällande Airmee’s miljöarbete ska Airmee vara transparenta.

Riktlinjer vid planering av transporter

Under förutsättningen att Airmee’s tjänsteerbjudande utgår från att möjliggöra så snabba transport som möjligt ska följande punkter tas hänsyn till vid planering av transporter;

Riktlinjer för resor

Möten

Alla resor de anställa på Airmee gör i tjänsten ska ha ett syfte som fyller ett för verksamheten motiverat behov. För att minska på resandet väljer vi där det går att ha möten online, t ex med Google hangout som alla har tillgång till.

För resor på prioriterar vi så här: