Resum: La relació entre salut i un estil de vida saludable és molt estreta com així ho demostren múltiples estudis,       però aquesta relació disminueix exponencialment en països desenvolupats o en vies de desenvolupament on afecta amb gran impacte a la salut pública a causa de les noves tecnologies i facilitats de transport existents. L’objectiu del present treball és implementar un programa pel foment d’uns hàbits i estils de vida saludables. La metodologia utilitzada és un estudi longitudinal i descriptiu, amb una mostra de 120 alumnes  que formen el 3r curs d’ESO. L’instrument que s’utilitza és l’aplicació informàtica “Caminant fem Esport” i el qüestionari Internacional d’Activitat Física (IPAQ). La Conclusió és que la proposta és enriquidora i pot ajudar a l’activitat física gamificant l’aprenentatge i els conceptes que tenen els alumnes d’aquesta, a més a més de ser útil i extrapolable a altres segments de població per a la millora general de la salut pública.

Paraules clau: Activitat física, Sedentarisme, Caminar, Tecnologies Digitals, Hàbits de vida saludables

Resumen: La relación entre salud y un estilo de vida saludable es muy estrecha como así lo demuestran múltiples estudios, pero esta relación disminuye exponencialmente en países desarrollados o en vías de desarrollo donde afecta con gran impacto en la salud pública debido a las nuevas tecnologías y facilidades de transporte existentes. El objetivo del presente trabajo es implementar un programa para el fomento de unos hábitos y estilos de vida saludables. La metodología utilizada es un estudio longitudinal y descriptivo, con una muestra de 120 alumnos que forman el 3º curso de ESO. El instrumento que se utiliza es la aplicación informática "Caminando hacemos Deporte" y el cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ). La Conclusión es que la propuesta es enriquecedora y puede ayudar a la actividad física gamificando el aprendizaje y los conceptos que tienen los alumnos de la misma, además de ser útil y extrapolable a otros segmentos de población para la mejora general de la salud pública.

Palabras clave: Actividad física, Sedentarismo, Inactividad Física, Patologías, Caminar, Tecnologías Digitales, Hábitos de vida saludables

Abstract: The relationship between health and a healthy lifestyle is very close as shown by multiple studies, but this relationship decreases exponentially in developed or developing countries where it affects public health with great impact due to new technologies and existing transportation facilities. The aim of this work is to implement a program to promote healthy habits and lifestyles. The methodology used is a longitudinal and descriptive study, with a sample of 120 students forming the 3rd year of ESO. The instrument used is the computer application "Caminant fem Esport" and the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). The conclusion is that the proposal is enriching and can help physical activity by gamifying the learning and concepts that students have of it, as well as being useful and extrapolable to other segments of the population for general improvement. of public health.

Keywords: Physical Activity, Sedentary, Walking, Digital Technologies, Healthy Living Habits