Việc note lại sách đang đọc xem vậy mà hơi bị làm biếng luôn :’)