<aside> *️⃣ Svako pominjanje Kosova treba shvatiti u potpunoj saglasnosti sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN (1999). / All references to Kosovo shall be understood in full compliance with UNSC Resolution 1244 (1999).

</aside>