Jednym z podstawowych celów Wizji V Sp. z o.o. jest:

Rozwój oraz świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie badań diagnostycznych, spełniając przy tym oczekiwania pacjentów, zarówno obecnych jak i przyszłych.

W celu spełnienia tej deklaracji, kierownictwo Wizja V Sp. z o.o. przyjęło następującą Politykę Bezpieczeństwa Informacji:

  1. Jesteśmy świadomi ważności informacji przetwarzanej w Wizja V Sp. z o.o. i będziemy stwarzać odpo- wiednie warunki, aby zapewnić jej bezpieczeństwo, w tym również poprzez zabezpieczenie na jej ochronę odpowiednich środków finansowych.
  2. Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań prawnych i kontaktowych związanych z bezpieczeństwem informacji, szczególnie w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych.
  3. W Spółce funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z międzynarodowym standardem ISO 27001:2017-06; zakresem ochrony objęto wszelkie informacje przetwarzane w Wizja V Sp. z o.o. w każdej formie i w każdym miejscu działania Spółki.
  4. Za bezpieczeństwo informacji w Spółce odpowiada każdy właściciel zasobów na swoim stanowisku pracy; zapewnienie bezpieczeństwa koordynuje Zespół ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
  5. Na podstawie niniejszej Polityki zostały sformułowane poszczególne cele w zakresie bezpieczeństwa infor- macji, które są realizowane poprzez odpowiednie Polityki i inne Zabezpieczenia; obejmujące w szczególności:
  1. W Wizji V Sp. z o.o. dokonano szacowania ryzyka zgodnie z przyjętą metodą i kryteriami akceptacji ryzyka, opisanymi w Księdze Bezpieczeństwa Informacji, a następnie zaimplementowano w stosunku do ziden- tyfikowanych ryzyk stosowne zabezpieczenia, zawarte w planie postępowania z ryzykiem i deklaracji stosowania. Szacowanie ryzyka będzie stałym elementem naszego działania.
  2. Obowiązkiem pracowników Wizja V Sp. z o.o. jest przestrzeganie szczegółowych zasad postępowania udokumentowanych w „Księdze Bezpieczeństwa Informacji” oraz wszystkich politykach bezpieczeństwa funkcjonujących w Spółce. Uczymy się i wyciągamy wnioski z błędów; będziemy stale doskonalić wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Niniejsza Polityka oraz Polityki bezpieczeństwa funkcjonujące w Wizja V Sp. z o.o. zostały zaakceptowane przez Prezesa Zarządu oraz zakomunikowane pracownikom, którzy zostali zobligowani do ich stosowania.

Nad przestrzeganiem Polityki czuwa Prezes Zarządu i Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa Informacji.

Dokument Polityki Bezpieczeństwa Informacji został zakomunikowany wszystkim pracownikom Wizji V Sp. z o.o. oraz zainteresowanym stronom zewnętrznym. Zastosowane formy komunikacji: szkolenia, audyty wewnętrzne, umieszczono na stronie www.wizjamed.pl.

Data zatwierdzenia: 18.12.2017

Data aktualizacji: 25.03.2019