<aside> 💁🏻 Personal & Practice. Đây là nơi tôi được làm những thứ mình thích & được thử nghiệm những chất liệu, kỹ thuật hay những phong cách thiết kế mà tôi chưa có cơ hội làm trước đấy, cũng như nơi tôi lưu trữ lại những thứ liên quan tới thiết kế đồ hoạ.

</aside>


Nhatanh's Work


ᴄᴀᴛᴇɢᴏʀɪᴇs ↓

Branding


Print Design


Layout Design


Non-profit PRJ


🙋🏻‍♂️ Personal


Notes


📮 ᴇᴍᴀɪʟ

📱 ᴘʜᴏɴᴇ


Projects© nhatanh.work

Thanks to Ms. Trim for the illustration. Made with ✨ by Notion & Fruition