Wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wizja V Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 92 lok. 3 (kod pocztowy: 91-341), tel. 42 639 89 00, adres e-mail: sekretariat@wizjav.pl, zwana dalej Spółką.
  2. W Spółce w celu należytej ochrony danych osobowych powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wizjav.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania badania za pomocą rezo- nansu magnetycznego i/lub tomografu komputerowego i/lub ultrasonografu i/lub aparatu rentgenowskiego w oparciu o podstawę prawną i w określonym czasie.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wykonania powyższych badań. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe wykonanie w/w badań.
  6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
  7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie przysługiwał: pracownikom/współpracow- nikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawo do przenoszenia danych, chyba że Administrator zobowiązany jest do przechowywania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa nakazujących ich przechowywanie.
  9. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzor- czego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji.

Data zatwierdzenia: 25.05.2019

Data modyfikacji: 01.07.2019