https://fargfabrikenevenemang.se/ffe-likabehandlingspolicy.pdf

Diskriminering

Färgfabriken har nolltolerans mot all form av diskriminering. Vi arbetar aktivt och långsiktigt för att stävja uppkomsten av all typ av diskriminering i våra verksamheter.

Färgfabriken följer självfallet de lagar som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Jämlikhet

Alla medarbetare och besökare på Färgfabriken har rätt att behandlas med respekt, ödmjukhet, omtanke och med hänsyn till var och ens rättmätiga krav på integritet, oavsett olikheter. Trakasserier tolereras inte! Alla har ett absolut lika värde och samma rättigheter.

Arbetsmiljö

Färgfabriken arbetar systematiskt med att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare och tillgängligheten för våra besökare.

Trivseln på arbetet är viktig för våra medarbetares hälsa. Såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön ska vara tillfredsställande.

Vi strävar efter att alla, oavsett arbetsuppgift, ska ges möjlighet till både inflytande och utveckling. Färgfabriken har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och varje medarbetare har även ett eget ansvar att bidra till en bra arbetsmiljö.