Cấu trúc tổ chức.png

Vấn đề cần giải quyết

Trạng thái từng hạng mục hành động

Hạng mục hành động

Hạng mục hành động theo từng tiểu ban

Hạng mục hành động

Độ cấp thiết từng hạng mục hành động

Hạng mục hành động

Hạng mục hành động