Segons el DECRET 187/2015, de 25 d’agost, on es concreten les competències bàsiques, els continguts, i els criteris d’avaluació, aquesta proposta s’ubicarà dins de la unitat didàctica 57. Orientació de la programació del centre i equivaldrà a un 75% de la qualificació global d’aquesta, ja que la UD57. ocupa un total de 8 hores dividida en 4 sessions i la present proposta té una durada 6 hores dividida en 3 sessions.

El motiu principal d’incloure aquesta proposta dins de la UD.57 recau en el fet que ambdues comparteixen la dimensió d’Activitats Físiques recreatives així com la majoria dels seus continguts clau de les competències 5 i 6. També, cal tenir en compte que per qüestions de cronograma del centre i per reduir l’impacte que pugui tenir l’execució d’aquesta proposta en el transcurs normal de la programació anual, l’elecció és introduir-la a final de curs, coincidint, així, amb l’esmentada UD.57 Orientació.

A les dues taules següents podem observar la relació de continguts i unitats didàctiques del centre i la seva situació en la programació anual.

Taula1.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/528f0d56-8d07-4a3a-8c24-875910d5d131/Untitled.png

Taula 2. 3r trimestre:

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/ab02c064-3bfb-4cc8-a069-e8272dff2c1a/Untitled.png

Font: Programació didàctica d’Educació Física de 3r d’ESO Institut Laia l’Arquera de Mataró.

La proposta es contempla dins de les dimensions següents (gràfics de dimensions Annex 7.8 i 7.9):

Alguns dels continguts clau que es treballaran dins de les competències 5 i 6 són: