Bạn muốn tạo và đăng dự án lên nền tảng 4SV, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

https://youtu.be/q3ZDZ70raxQ

Lưu ý:

 1. Bạn đăng nhập vào Trang https://4sv.vn/

 2. Bạn chọn Đăng dự án

  https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/52a08d38-43a9-4362-9c01-536f1536402e/image-20220303-081617.png

 3. Điền thông tin tạo 1 dự án mới trong bảng:

  https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/7e60378e-f6a5-4dcc-8135-2111a11166a0/image-20220307-045559.png

  Bạn nhấn Đăng ngay để hoàn thành. Dự án sẽ ở trạng thái chờ duyệt, và chỉ có bạn mới có thể nhìn thấy

 4. Dự án sẽ được gửi duyệt tới 4SV

  1. TH được duyệt: Trong vòng 3-7 ngày, dự án sẽ hiển thị công khai trên 4SV và ở trạng thái đang diễn ra

   https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/ddb4261e-7293-4fe4-be73-a6a28759dea6/image-20220308-085136.png

  2. TH không được duyệt: 4SV sẽ gửi yêu cầu chỉnh sửa và lý do không duyệt tới bạn. Dự án sẽ vào trạng thái Từ chối

Sau khi Dự án được duyệt, bạn có thể:

Hướng dẫn Chủ dự án tạo chiến dịch tuyển thành viên-Sửa video

Hướng dẫn Chủ dự án tạo vị trí tuyển thành viên-Sửa video