Övergripande, förebyggande aktiviteter under året

Utsläppsanalys av verksamheten tillsammans med extern part

Airmee har anlitat den erkända svenska organisationen Zero Mission för att skapa en utsläppsprofil av verksamheten och de transporter som utförs. Detta arbete görs för att få en helhetsomfattning av de utsläpp som har direkt påverkan av Airmee’s aktiviteter. Detta arbete kommer att resultera i ett antal åtgärder och krav vad gäller företagets utsläpp och dess mätbarhet. Analysen kommer även ligga till grund för Airmee’s ledningsgrupp i det långsiktiga planerandet mot att bli klimatpositiv.

Klimatkompensation

Klimatkompensation innebär att man förebygger, minskar eller helt eliminerar utsläpp genom att binda samma mängd CO2 som verksamheten släpper ut. Airmee klimatkompenserar för alla transporter, från upphämtning till leverans och även de utsläpp som övriga delar av verksamheten utgör (exempelvis resor, elförbrukning etc).

I början av året gör man ett estimat av utsläpp i ton och klimatkompenserar för dessa. Vid årets slut går Airmee igenom de faktiska utsläppen. Om det visar sig att Airmee inte tagit hänsyn till samtliga utsläpp görs en komplettering. Samtliga utsläppskalkyler görs och godkänns av en extern part.

https://lh4.googleusercontent.com/Z3MGUDS6pCWZ66AV5t3eaD_Kzqng-5kGz6M-jdQ9C9wEMq_fYMltSgFl1jdi7V6BYI6O9Wz0D4YSFGRd4HwoY3UNSzCiUEuKNCyASm9voHIIinsCmjqfmJDaWj5Gx-fnyY_6GwI

Airmee har valt att klimatkompensera genom att plantera träd. Att klimatkompensera genom trädplantering är idag den mest beprövade metod som finns och Airmee har valt ett certifierad Plan Vivo projekt.

I Appendix finns de certifikat som visar den klimatkompensation som gjordes i början av 2019 samt mer information om den trädplantering som Airmee har valt att kompensera via.

Teknisk utveckling

Airmee har under årets gång gjort stora framsteg vad gäller den tekniska plattform som ligger till grund för Airmee’s tjänster. Nedan följer de punkter som anses ha störst direkt påverkan på utsläppen;

Klimatsmarta leveranser

Airmee har under årets gång utökat sitt erbjudande av klimatsmarta leveranser. Detta arbete sker både vad gäller de upphämtningar av varor som sker från e-handlares varulager samt vid de sista-milen leveranser som Airmee utför.

Januari 2019 utökade Airmee sitt samarbete med ett åkeri vars samtliga fordon är cargocyklar. Airmee har också själv investerat i cargocyklar för att öka täckningsområdet av fossilfria leveranser. Idag garanterar Airmee fossilfria leveranser av paket mellan 17-22 i större delar av Stockholms innerstad.

April 2019 startade Airmee erbjuda e-handlare upphämtning från varulager med fordon som har tankats med HVO.

November 2019 startade Airmee ett samarbete med ett åkeri vars samtliga fordon är eldrivna, skåpbilar av världsledande modell. De eldrivna fordonen kan köra ca nio timmar på samma laddning. Just körtiden per laddning har tidigare varit en begränsning för leveransbolag och Airmee är väldigt glada över att vara först i Sverige att ha tillgång till denna ny flotta.

Tabellen nedan summerar Airmee’s klimatsmarta leveranser: