აკრედიტივი, რომელიც შეიძლება შეცვლილი ან გაუქმებული იქნეს გამცემი საკრედიტო დაწესებულების მიერ ნებისმიერ დროს მესამე პირის თანხმობის გარეშე