อัพเดท flixclub ให้สามารถกดที่ poster แล้วไปที่หน้า detail ได้

url สำหรับดึง movie detail http://www.omdbapi.com/?i=tt0458339&apikey=409a3997

https://github.com/Sellsuki/vue-tube-boilerplate

VueTube

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/d87890b8-f093-4596-98d4-043b49d6227e/Untitled

TODO