https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/c45bfe20-020d-4f33-bd81-88d14b4fbc94/logo_inef.jpg

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/dfb5e0e1-3744-42ed-812c-6f6e46a4604a/logo_UDL.jpg

<aside> 📌 Treball Final de Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i Ensenyament d’Idiomes.

</aside>

Alumne: Xavier Espriu Castillo

Treball final de Màster de Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes.

Tutor: Vicenç Hernández

Lleida Curs 2020-2021

Email: xespriu@gmail.com

xce3@alumnes.udl.cat

xce3@alumnes.udl.cat

Descarregar Aplicació

📜 Resum

La relació entre salut i un estil de vida saludable és molt estreta com així ho demostren múltiples estudis, però aquesta relació disminueix exponencialment en països desenvolupats o en vies de desenvolupament on afecta amb gran impacte a la salut pública a causa de les noves tecnologies i facilitats de transport existents. L’objectiu del present treball és implementar un programa pel foment d’uns hàbits i estils de vida saludables. La metodologia utilitzada és un estudi longitudinal i descriptiu, amb una mostra de 120 alumnes que formen el 3r curs d’ESO. L’instrument que s’utilitza és l’aplicació informàtica “Caminant fem Esport” i el qüestionari Internacional d’Activitat Física (IPAQ). La Conclusió és que la proposta és enriquidora i pot ajudar a l’activitat física gamificant l’aprenentatge i els conceptes que tenen els alumnes d’aquesta, a més a més de ser útil i extrapolable a altres segments de població per a la millora general de la salut pública.

Resum

📚 Marc Teòric

<aside> 📌 Repassem el que hi ha fet fins ara:

</aside>

Marc Teoric

🗝 Objectius

L’objectiu principal del següent treball serà la de fer una proposta d’implementació del projecte “Caminant Fem Esport” a la ciutat de Mataró per als alumnes de 3r d’ESO. Com a objectiu secundari, es pretén crear una aplicació mòbil que permeti fomentar uns hàbits i estils de vida saludables als alumnes  plantejant els següents objectius específics:

  1. Facilitar una eina innovadora com és una aplicació mòbil.
  2. Fomentar la socialització.
  3. Valoració de l’impacte real del projecte en la condició física dels participants mitjançant el Qüestionari IPAQ, validat per l’OMS.
  4. Anàlisi de l’acceptació del projecte i comportament dels estudiants participants.

Objectius

💡Proposta d'Implementació

Intervenció a l'aula