<aside> ✍🏻 책 속의 문장을 통한 깊이 있는 감정 기록 ****오늘 당신의 감정은 어떤가요? 모모와 함께 당신의 감정을 작가의 문장으로 대신 표현해보세요!

</aside>

워크플로우

시연 영상

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/917b123f-121d-4147-8e26-d661980061b1/Surface_Book_-_1.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/747ae115-4a5c-4748-aa13-f499d54cb9d8/Notion_3.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/d65c918e-034b-4269-b68b-731ee3fbead4/BrowserPreview_tmp.gif

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/e0a6eb25-a4e7-464a-a87f-38fb4c4be925/Notion_4.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/71d86532-b0bd-44e5-830c-defe5a8d3ea7/Notion_8.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/b8a910e8-a4fe-4adf-aaad-e54b9d7477ae/Notion_12.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/ddd700f6-ff32-4cd6-b8ff-613534c3960f/Notion_9.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f5ff6459-41b1-49db-ae14-d0eb4de3d413/Notion_team.png