cleanUrl: /lv1/13th/1week
disqus: false
adsense: false
theme: light
pagePassword: false
cherry: false

🛫 체크인

| --- | --- | --- | --- | --- |

Pull requests · blackcoffee-study/moonbucks-menu

오늘 컨디션 상태를 아래 테이블에 작성해주세요 😃 점수는 1~10점 사이로 오늘의 컨디션을 작성해주시면 됩니다. 😆

https://github.com/blackcoffee-study/moonbucks-menu/pull/181/

🎯 오늘 스터디의 목표

💬 더 나은 코드를 위한 고민과 피드백

1. 가독성을 위한 네이밍 ~20:40

1) 내 함수는 정말 한 가지 기능만 하는가? 그리고 함수의 이름은 적절한가?

function showMenuItems() {
  const menuItems = getMenuItems();
  ...
  menuItems.forEach(item => {
    console.log(item);
  });
  ...
}

위 코드는 아래와 같이 분리될 수 있습니다.

function logMenuItems(menuItems) {
  menuItems.forEach(item => {
    console.log(item);
  });
}

function showMenuItems() {
  const menuItems = getMenuItems();
  ...
  logMenuItems(menuItems);
  ...
}

2) 중간 변수 도입: 의미가 명확해진다면 변수명은 길어도 괜찮습니다.

const menuItems = getMenuItems();
menuItems.map(item => {
  if (item.isSoldOut) {
    ...
  }
})
const menuItems = getMenuItems();
const soldOutMenuItems = menuItems.filter(item => item.completed)

if (soldOutMenuItems) {
  ...
}