<aside> <img src="https://img.icons8.com/ios/250/000000/info.png" alt="https://img.icons8.com/ios/250/000000/info.png" width="40px" /> 온습도 센서는?

실내 공간의 온도와 습도를 체크해 보세요! 쾌적한 환경을 확인 하실 수 있습니다. 작고 귀여운 사이즈로 원하시는 곳에 살짝 붙여주세요. 온습도 센서를 연결하시기 위해서는 센서허브가 필수로 연결되어있어야 합니다! 온습도센서의 기본정보기능을 확인해 보세요🙂

</aside>


기본정보

≫ 제품의 기본 스펙 확인하기

전체적인 제품의 모습🙂

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/02ecc8b2-2118-4b7e-905c-9d12d561867e/__1.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/59d6f889-8529-4234-a8c2-f72b3d3f0d0c/-02.png


≫ 제품 외관의 각 부분을 알려드려요.

제품의 각 부분🙂

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/8676788a-8985-4d96-8fdd-d4f77dfa6a2d/-03.png


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/4f6bb916-e021-45d1-88d1-d638d17f28df/-04.png


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/38a7a07b-bc11-4ea7-907e-21d177e55926/-05.png

◽기능 설명

≫ 온도 습도 변화를 확인해보세요.