<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/fd1d7624-82c0-4380-a9c6-5d668805a345/quote.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/fd1d7624-82c0-4380-a9c6-5d668805a345/quote.png" width="40px" /> 欢迎来到建建的小家3.0,随意留言~

</aside>

导航栏


建建是谁

建建会点啥

爱玩的游戏

做过的游戏

博客

关于建建


建建是个玩游戏的,喜欢玩DOTA和星际。

建建还是个做游戏的,做过独立游戏,也做过商业游戏,专注玩法创新。

正在做一款3D国风写实+回合制战棋的商业手游 天石,坐标北京。

希望认识更多朋友,欢迎联系~🕺💃


<aside> <img src="https://cdn.iconscout.com/icon/free/png-256/wechat-12-675152.png" alt="https://cdn.iconscout.com/icon/free/png-256/wechat-12-675152.png" width="40px" /> 微信 DamnedSG

</aside>

<aside> <img src="https://pngimage.net/wp-content/uploads/2018/06/qq-png-4.png" alt="https://pngimage.net/wp-content/uploads/2018/06/qq-png-4.png" width="40px" /> QQ 858472931

</aside>

<aside> <img src="https://img.icons8.com/ios/250/000000/linkedin.png" alt="https://img.icons8.com/ios/250/000000/linkedin.png" width="40px" /> LinkedIn

</aside>

<aside> <img src="https://img.icons8.com/ios/250/000000/twitter.png" alt="https://img.icons8.com/ios/250/000000/twitter.png" width="40px" /> Twitter

</aside>

<aside> <img src="https://www.pngitem.com/pimgs/m/108-1086701_steam-steam-white-logo-png-transparent-png.png" alt="https://www.pngitem.com/pimgs/m/108-1086701_steam-steam-white-logo-png-transparent-png.png" width="40px" /> Steam

</aside>

<aside> <img src="https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/social-media-line-3/64/Social-media-expand_Zhihu-512.png" alt="https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/social-media-line-3/64/Social-media-expand_Zhihu-512.png" width="40px" /> 知乎

</aside>

<aside> <img src="https://img.icons8.com/ios/250/000000/inbox.png" alt="https://img.icons8.com/ios/250/000000/inbox.png" width="40px" /> Email

</aside>

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/81e8fdad-0198-4a78-8302-a35fc846552b/_20200529153859.jpg


Made with Notion & Fruitionsite - Updated July 8, 2021