გარდაქმნის პროცესი შეიძლება იყოს სხვადსხვა სახის, გამომდინარე ბიზნესისა და პროდუქტისგან. ოპერაციულად ჩვენ 6 სახის გარდაქმნას გამოვყოფთ. ესენია:

ფიზიკური გარდაქმნა - საწარმოო პროცესებში

ლოკაციური - ტრანსპორტირებასა და სასაწყობო მეურნეობებში

გაცვლითი - საცალო სავაჭრო ოპერაციებში

ფსიქოლოგიური - გართობის ინდუსტრიაში

ფიზიოლოგიური - ჯანდაცვაში

ინფორმაციული - სატელეკომუნიკაციო ინდუსტრიაში.