ავანსი

ხელმძღვანელის ჩართულობა

ფინანსური სტრატეგია

კომპანიის ბალანსის უწყისი

ნაღდი ფული

ხარჯთაღრიცხვა

ფულის ჭკუით მოხმარება

ნაკლები პრივილეგიები, მეტი მოგება

ფინანსური სტრატეგია

ფულისგან ფულის გაკეთების სტრატეგია

ანგარიშვალდებულება და მართვა

ზემოქმედების მაღალი კოეფიციენტი

კრედიტის ხარჯზე აქციების საკონტროლო პაკეტის გამოსყიდვა

კაპიტალის რენტაბელურობა

კერძო კაპიტალი

აქციონერი

გაცემა თუ ინვესტირება

ავიზო

აკრედიტივი

აკრედიტივი გამოთხოვადი