Reducció de la despesa d'escombraries

Descripció

La següent proposta tracta de fer una planta de compostatge a Castellcir per processar tota la matèria orgànica generada dins del propi municipi. El compost resultant es trobarà disponible a granel per a horts i agricultura local. El compostatge és un procés biològic aerobi (amb presència d’oxigen) que, sota condicions de ventilació, humitat i temperatura controlades transforma els residus orgànics degradables (com la fracció orgànica de les llars), en un producte estable i higienitzat anomenat compost, que pot ser utilitzat com a adob orgànic i per millorar l’estructura del sòl. Aquest procés de descomposició es basa en l’activitat de microorganismes com els fongs i bacteris. El desenvolupament i activitat òptima d’aquests organismes requereix d’unes condicions òptimes de temperatura, humitat i oxigenació. La durada del procés de compostatge pot oscil·lar, depenent de diversos factors (sistema, tecnologia, disponibilitat d'espai, etc.), entre 10 i 16 setmanes.

Objectius

Objectius general

Objectius específics

Desenvolupament

Aquesta proposta és un canvi de gran envergadura, tant pel sistema de recollida municipal com pel canvi de paradigma que proposa. És un pas ferm cap a l’autonomia en la gestió dels residus que generem, on la fracció orgànica té un gran impacte en el medi ambient i és una bona alternativa per convertir un problema en una oportunitat. Per tant, davant la necessitat de fer una proposta detallada i tècnica es plantegen sis fases:

1 Anàlisis

En aquesta fase una persona amb els coneixements necessaris realitzarà un diagnòstic tenint en compte les persones, el medi ambient i l’economia municipal. Es presentaran els resultats amb transparència i, arrelats a aquests, es dissenyarà una proposta detallada de la planta de compostatge municipal. S’ha d’estudiar la quantitat de matèria orgànica generada i el procés (transport, tecnologia, temps, espai, energia) necessari per a compostar-la. Juntament amb aquest estudi s’ha d’analitzar la viabilitat econòmica de la proposta i la temporalització de les següents fases d’aplicació.

2 Aprovació

Tenint en compte l’estudi anterior de totes les variables, hi haurà un projecte amb possibles versions sobre les que treballar que haurà de ser ratificat pel poble.

3 Construcció

Preparació de l’espai físic

4 Posada en marxa