Den digitala arenan för kommunikation idag är egentligen väldigt komplex. Det är svårt att dra en gräns mellan de olika typerna av medier som förekommer. I det här kapitlet urskiljer vi dock tre tydliga typer av medier: webbplatser, sociala medier och sök. Men vi nämner också flera andra medier som inte riktigt passar in i den uppdelningen.

Att "se till den digitala arenan" handlar framför allt om att fundera på hur man vill synas, marknadsföra sig och föra dialog. De medier man väljer ska utgå från de mål man har inom företaget och vilken effekt man vill uppnå. Det är också viktigt att förstå de nya sätt att kommunicera som har utvecklats i och med uppkomsten av de digitala kanalerna.

Sverige vill bli digitalt


I den här kursen tittar vi framförallt på digital **marknadsföring och de möjligheter som finns där. Men låt oss först zooma ut lite och se hur vi arbetar och tänker kring digitaliseringen i stort i Sverige idag.

Regeringens program Digitalt först är en princip med ambitionen att digitala tjänster, när det är möjligt, ska vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med privatpersoner och företag. I satsningen ingår flera offentliga aktörer. Både myndigheter den etablerade vården utvecklar sin digitala närvaro och sedan 2016 finns en vision om e-hälsa i Sverige.

Digital teknik har framför allt tagit företag och organisationer närmare målgruppen. De som tagit vara på detta har kunnat skapa mer inflytande, mer nöjdhet och även sänkta servicekostnader.

Samtidigt som den digitala tekniken ger nya möjligheter ställer den också nya krav på företag, myndigheter och organisationer, eftersom målgrupperna har börjat förvänta sig snabbare svar, mer tillgänglig information och mer dialog.

En tillbakablick


Vi börjar med att titta lite bakåt på hur den digitala utvecklingen och vårt använder av sådana tjänster har sett ut fram tills nu.

The world wide web

1990 uppfanns World Wide Web av engelsmannen Tim Berners-Lee. Den första webbplatsen publicerades för allmänheten 1991. Berners-Lee utvecklade också den första webbläsaren, som skulle göra det möjligt att surfa runt mellan de fåtal sidor som fanns då. Även den första varianten av programmeringsspråket HTML skapades. Rättigheterna till html släpptes fria, vilket gjorde att webben spreds över hela världen.

1992 kunde svenska företag och privatpersoner börja använda nätet via Swipnet, den första kommersiella internetleverantören. Idag använder nästan alla webben.

Bredbandsutbyggnaden

1999 brukar ses som en milstolpe för den svenska bredbandsutbyggnaden. Då avtalade Bredbandsbolaget med HSB att 350 000 av HSB:s lägenheter skulle få bredband inkopplat. Det blev startskottet till bredbandsutbyggnaden i Sverige. Detta var till skillnad från dåtidens "smalband", där uppkopplingen skedde via telefonnätet. Tio år senare lanserade regeringen en bredbandstrategi med målet att 90 procent av alla hushåll och företag skulle ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s år 2020.

Uppslagsverk, spel och musik

I början av 2000-talet växer de gemensamma, nätbaserade uppslagsverken fram. Wikipedia kommer så småningom att bli det mest besökta uppslagsverket på Internet.

Även spelandet flyttar ut på nätet, liksom auktionssajter. Musiken likaså, med tjänster som Kazaa och Napster. Tjänsten Skype skapas 2003, vilket gör att man kan börja ringa via nätet.

Persondatorer