ყველა ორგანიზაცია განიცდის გარე გარემოში არსებული ფაქტორების გავლენას, როგორებიცაა: გლობალური ეკონომიკა, კონკურენცია, ტექნოლოგიური ცვლილებები, სოციალური ტენდენციები, საკანონმდებლო რეგულაციები. სხვადასხვა სახის კვლევებით არის დადგენილი, რომ დაგეგმვა ხელს უწყობს ორგანიზაციის მოგების ზრდას და არსებობს დადებითი კორელაცია დაგეგმვასა და ორგანიზაციის წარმატებას შორის. დაგეგმვა ზრდის არამარტო ორგანიზაციის მწარმოებლურობას, არამედ სამუშაოს შესრულებით მიღებულ კმაყოფილებასაც. ხოლო ორგანიზაციები, რომლებიც იყენებენ დაგეგმვას, ხშირ შემთხვევაში, წარმოებას აფართოებენ კიდეც. ისეთი შემთხვევებში, რომლებშიც დაფიქსირდა დაგეგმვის შედეგად სამუშაოს შესრულების მაღალი ხარისხის ვერ უზრუნველყოფა, ასევე ფიქსირდება გარე გარემოს არახელსაყრელი პირობები.

საინტერესოა, აქვს თუ არა ფორმალურ დაგეგმვას ნაკლოვანებები? - ინფორმაციისთვის მოვიყვანოთ კრიტიკოსების მიერ გამოთქმული მოსაზრებები: